Arborist.no Ukategorisert Jordsmonnåret 2015

Jordsmonnåret 2015

Jordsmonnåret 2015

Kontaktpersoner: Hilde Olsen

2015 er FNs internasjonale år for jordsmonn. Skog og landskap vil markere jordåret med en artikkelserie gjennom hele året, der vi hver måned presenterer en type jordsmonn.

Hvorfor trenger vi fokus på jordsmonn?
Visste du at jord er basisen for produksjon av mat og fôr, og at jordsmonn har en viktig funksjon i økosystemer og derfor påvirker vår livskvalitet?

Timeglass for jordsmonnutvikling
Det sies at det tar om lag 1000 år å bygge opp bare et par centimeter med jord. The James Hutton Institute i Aberdeen har laget en god illustrasjon på hvor lang tid det tar å utvikle jordsmonn. Foto: Hilde Olsen / Skog og landskap
Jordsmonnet har i alt for lang tid blitt forsømt. Vi ser ikke sammenhengen mellom jord og maten vi spiser, vannet vi drikker, klimaet, biodiversitet og vår livskvalitet. Vi må snu denne tendensen og fokusere mer på vern og vedlikehold av våre jordressurser.

Over en fjerdedel av verdens arter finnes i jordsmonnet. Livet i jorda fortjener derfor samme oppmerksomhet som vi har for livet over bakken. Jord spiller en nøkkelrolle i tilgangen på rent vann, og i å forhindre katastrofer som flom og tørke. På landområdene utgjør jordsmonnet det største karbonlagret, og vern om jord kan bidra til en bedre tilpasning til klimaforandringer. Vedlikehold eller forbedring av verdens jordressurser er viktig for at menneskenes behov for vann- og matsikkerhet blir oppnådd.

Jordbruksareal versus utbygging
Størrelsen på jordbruksarealene og jordkvalitet påvirker i stor grad mulighetene for jordbruksproduksjon i vårt langstrakte land. Dagens jordbruk står foran store utfordringer. Landbruksproduksjonen skal effektiviseres og tilpasses forventede klimaendringer, samtidig som den skal økes i takt med befolkningsveksten.

Krav om nye arealer til boliger, veier og næringsutvikling må balanseres mot behovet for jordvern. For å kunne møte utfordringene på en best mulig måte er det nødvendig med kunnskap om jordressursene. Hvor ligger de beste, mest produktive jordbruksarealene, som gir det beste grunnlaget for landbruksproduksjon og som kan garantere for framtidig matproduksjon?

Vi kartlegger landets jordsmonn
Norsk institutt for skog og landskap er ansvarlig for kartlegging av våre jordbruksarealer. Jordsmonnkartlegging er en feltbasert aktivitet som krever et erfarent personell med gode fagkunnskaper på flere områder. I de siste ti årene har kartleggingen foregått på digitale flybilder ved hjelp av felt-pc og GPS. Jordsmonnkartlegging krever store ressurser og det legges et stort arbeid i innsamling av data. Litt over halvparten av landets dyrka mark er dekket av jordsmonndata, og dataene er fritt tilgjengelige for alle.

I forbindelse med Internasjonalt år for jordsmonn har instituttet laget en kalender for Jordåret 2015. Den finner du lenke til under “Publikasjoner” lenger ned på denne siden

 

http://www.skogoglandskap.no/temaer/jordsmonnaret_2015

 

Ring nå